Distance Sales Contract

MADDE 1- TARAFLAR
1.1    ARACI
ÜNVANI : Online Müzayede ve Pazarlama A.Ş. ( Bundan sonra ONLINE A.Ş. olarak bahsedilecektir)
ADRESİ : Meşrutiyet Mahallesi, Samanyolu Sok. Refik Bey Apt. 62/8 Şişli
TELEFON : +90 212 360 10 10
1.2 SATICI :
1.3 ALICI :
ADI SOYADI :
ADRESİ :
TELEFON :
ÜYE NUMARASI:
MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu,  alıcının, aracılık hizmeti sunan ONLINE A.Ş.’den elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- ÜRÜN
İşbu mesafeli satış sözleşmesi konusu ürün, ödeme ve teslim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Ürün                    :
Ürün numarası      :
Adet       :
Satış fiyatı(+KDV)       :
Aracı Komisyonu        :
Kargo Bedeli               :
TOPLAM                     :
Ödeme şekli               :
Teslimat Adresi          :
Teslim edilecek kişi    :
Fatura Adresi              :
Sipariş Tarihi              :
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1 - Alıcı,  ONLINE A.Ş.ye ait www.online-auction-shops.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin http:// www.online-auction-shops.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.2 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu teslim süresi ilgili ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin yapılması tarihinden itibaren başlayacaktır.
4.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ONLINE A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4.4 Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı ONLINE A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4.5 ONLINE A.Ş. Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6 Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.
4.7 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Satın alınan ürünlere ilişkin ödeme kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, alıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (+KDV) ve varsa aracılık komisyonunu(+KDV) ödediği anda ONLINE A.Ş.'nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ONLINE A.Ş. ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı'ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde ONLINE A.Ş.'den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.9.Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ONLINE A.Ş.'ye ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde ONLINE A.Ş.’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.10 Alıcı tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ‘hesaba yatırma’ şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde ONLINE A.Ş.’ye bildirmeyi ve ONLINE A.Ş. tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
4.11 Alıcı ve ONLINE A.Ş. işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.12 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.13 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler ONLINE A.Ş.’den alışveriş yapamaz.
4.14 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
5.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde ONLINE A.Ş.’ye bildirimde bulunması şarttır. Alıcı’nın Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması kaydıyla ONLINE A.Ş.'ye iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta veya e-posta yoluyla olabilir. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında ONLINE A.Ş.’nin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
5.2 Cayma hakkı bildiriminin ONLINE A.Ş.’ye ulaşmasını takiben ONLINE A.Ş.  bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini Alıcı ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (on dört) gün içinde ONLINE A.Ş. cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı'ya iade edecektir.
MADDE 6- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI
27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca;
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
ç) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
e) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ,
bakımından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
MADDE 7- BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı ONLINE A.Ş.’nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.